x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Eines TIC