x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Gestió d'informació