x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Treball en context