x Comunicació escrita x Exercitació lingüística x Raonament i argumentació x Gestió d'informació