x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Indagació i recerca x Raonament i argumentació