x Literatura x Exercitació lingüística x Comunicació escrita x Raonament i argumentació