x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Comunicació oral x Indagació i recerca