x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Eines TIC x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp