x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació oral x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Indagació i recerca