x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Indagació i recerca