x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació x Resolució de problemes