x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Resolució de problemes x Raonament i argumentació