x Animacions i simulacions x Indagació i recerca x Raonament i argumentació