x Animacions i simulacions x Representacions i models x Comunicació oral x Resolució de problemes x Indagació i recerca