x Animacions i simulacions x AICLE/CLIL/EMILE x Raonament i argumentació