x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Experimentació x Raonament i argumentació