x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp