x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca