x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Representacions i models x Raonament i argumentació