x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació oral x Indagació i recerca x Resolució de problemes