x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita