x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Raonament i argumentació x Resolució de problemes x Representacions i models