x Animacions i simulacions x Raonament i argumentació x Indagació i recerca