x Animacions i simulacions x Raonament i argumentació x Resolució de problemes