x Animacions i simulacions x Raonament i argumentació x Treball en context