x Animacions i simulacions x Raonament i argumentació x AICLE/CLIL/EMILE