x Animacions i simulacions x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Comunicació oral x Indagació i recerca