x Animacions i simulacions x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Indagació i recerca