x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Fonts primàries x Exercitació lingüística