x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Experimentació x Indagació i recerca