x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Experimentació x AICLE/CLIL/EMILE