x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Indagació i recerca