x Comunicació oral x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp