x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Indagació i recerca