x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació x Indagació i recerca