x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Comunicació oral x Sortides i treball de camp