x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Comunicació oral