x Representacions i models x Indagació i recerca x Raonament i argumentació x Mapes i plànols