x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Indagació i recerca