x Treball en context x Representacions i models x Raonament i argumentació