x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Raonament i argumentació