x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Raonament i argumentació