x Animacions i simulacions x Resolució de problemes x Indagació i recerca