x Animacions i simulacions x Resolució de problemes x Raonament i argumentació x Indagació i recerca