x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Comunicació oral x Sortides i treball de camp