x Comunicació escrita x Exercitació lingüística x Raonament i argumentació