x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Raonament i argumentació