x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Comunicació escrita