x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Comunicació oral