x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Sortides i treball de camp